Archive | May 2010

นวัตกรรม (Innovation)…สร้างให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ !!!

          เมื่อก่อนเมื่อได้ยินคำว่า “นวัตกรรม” หรือ “Innovation” ผู้เขียนเองรู้สึกเสมอว่ามันช่างสูงส่ง และไกลเกินเอื้อมยิ่งนัก ถ้าไม่ได้เป็นอัจฉริยะบุคคล คงทำให้เกิดขึ้นได้ยากแน่ๆ …แต่เมื่อได้มีโอกาสคลุกคลีกับระบบการจัดการด้านต่างๆ รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการปรับปรุงองค์กรที่หลากหลาย ได้เห็นผลงานของแต่ละองค์กรที่พยายามสร้างสิ่งใหม่ๆ เพื่อการแก้ปัญหาหรือเพื่อทำให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม รวมทั้งได้มีส่วนในการพัฒนาองค์กรตนเองและองค์กรอื่นๆในเรื่องระบบการจัดการความรู้ จึงรู้สึกว่าจริงๆแล้วตัวเราก็เริ่มเข้าใกล้คำว่า “นวัตกรรม” หรือ “Innovation” มากยิ่งขึ้น และเมื่อได้อ่านวิธีการคิดแบบอัจฉริยะของโทมัส อัลวา เอดิสัน (จากหนังสือ “อัจฉริยะพลิกโลก” ซึ่งแปลจาก “Edison on Innovation” ) ยิ่งทำให้รู้สึกว่า นวัตกรรม (Innovation) ไม่ได้ห่างไกลจนเกินเอื้อมเลย แต่เป็นตัวเราต่างหากที่ทำตัวออกห่างจากนวัตกรรมเสียเอง

          นวัตกรรม (Innovation) ของเอดิสันน่าสนใจ และเป็นสิ่งที่จับต้องได้ เอดิสันเน้นเสมอว่า…นวัตกรรมจะต้องเป็นสิ่งใหม่ที่ทำให้ชีวิตคนเราง่ายขึ้นและดีกว่าเดิม…นวัตกรรมต้องสามารถผลิตขึ้นได้ ใช้งานได้ เป็นที่ต้องการของตลาด และสร้างรายได้ให้คนที่คิดนวัตกรรมนั้นด้วย

          สิ่งที่ผู้เขียนจะนำเสนอแนวคิดการพัฒนาองค์กรสู่นวัตกรรม (Innovation) ณ ที่นี้ อาจไม่ยิ่งใหญ่เท่าความคิดของเอดิสัน แต่น่าจะเป็นแนวคิดง่ายๆ ที่หลายๆองค์กรน่าจะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ยาก เพราะได้รวบรวมมาจากประสบการณ์ของตัวเองทั้งจากการลงมือทำ และการศึกษาจากองค์กรที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวจากการพยายามทำให้เกิดนวัตกรรมในองค์กร จนกระทั่งได้เป็น Model การพัฒนาองค์กรสู่นวัตกรรม ดังภาพ

 

การพัฒนาองค์กรไปสู่นวัตกรรรม (Innovation) สามารถสร้างให้เกิดขึ้นในองค์กรได้จาก 3 ช่องทางที่สำคัญ ดังนี้

1) ต้องการแก้ปัญหา (Problem) – องค์กรมีปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับองค์กร ไม่สามารถแก้ไขหรือจัดการได้ด้วยวิธีการเดิมๆ หรือเครื่องมือเดิมๆ จนต้องคิดค้นวิธีการ/ สิ่งใหม่ๆขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหานั้นให้หมดไป เช่น การแก้ปัญหาด้วยการวิเคราะห์จากผังก้างปลา (Cause and Effect Analysis) , Why-Why Analysis เป็นต้น จนนำไปสู่การสร้างวิธีการ/สิ่งใหม่ๆเพื่อช่วยจัดการกับปัญหา

2) ต้องการปรับปรุง (Improvement) ให้ดีกว่าเดิม– องค์กรอาจไม่มีปัญหาอะไร แต่ต้องการปรับปรุงสิ่งต่างๆให้ดีกว่าเดิม ด้วยการปลูกฝังให้คนในองค์กรคิดว่าสิ่งที่เป็นอยู่นี้จะทำให้ดีขึ้นได้อีกได้อย่างไรบ้าง และส่งเสริมให้มีการคิดและทำเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอยู่เสมอ จนกระทั่งเกิดเป็นวิธีการ/สิ่งใหม่ที่ทำให้ชีวิตดีกว่าเดิม เช่น การนำหลักการ Kaizen มาใช้ จนนำไปสู่การพัฒนาวิธีการใหม่ๆ/ เครื่องมือใหม่ เพื่อทำให้การทำงาน/ การใช้ชีวิตง่ายขึ้น ….ญี่ปุ่นใช้วิธีนี้เยอะมาก..จนมีสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย

3) มีความรู้ที่สำคัญจากระบบการจัดการความรู้ (Knowledge management-KM) จนเห็นช่องทางนำไปสู่การสร้างสิ่งใหม่ที่จะทำให้การทำงาน/ชีวิตดีขึ้น – องค์กรที่มีระบบการจัดการความรู้ที่ดี จะมีข้อมูล (Data), สารสนเทศ (Information) และความรู้ (Knowledge) มากพอ มีระบบการวิเคราะห์ และประเมินผลที่ถูกต้อง, แม่นยำ และรวดเร็ว องค์กรจะมองเห็นช่องทางที่จะสร้างความแปลก แตกต่างและโดดเด่น ที่เป็นความต้องการของตลาด จนกระทั่งนำไปสู่การพัฒนา/สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่ใช้งานได้จริง และเป็นที่ต้องการของตลาดได้ไม่ยาก

          จากแนวคิดการพัฒนาองค์กรไปสู่นวัตกรรม ด้วย 3 ช่องทางสำคัญข้างต้น น่าจะช่วยลดความกลัวของคำว่า “นวัตกรรม” หรือ “Innovation” ในใจหลายคนลงได้บ้าง….แต่แนวคิดก็คือแนวคิด มันจะเป็นจริงไม่ได้เลยถ้าขาดการลงมือทำ ดังนั้นจงมาช่วยกันสร้าง       นวัตกรรม (Innovation) ในแบบขององค์กรท่าน ที่ไม่เหมือนใครกันเถอะค่ะ 🙂

Advertisements